LITSENTSILEPING

Ladu20 litsentsileping (üldine 2019).doc

Tallinnas, “……” ………… ……

OÜ KMA, reg. kood 10116287  (edaspidi LITSENTSIANDJA) keda esindab juhataja  Andrus Männisalu ühelt poolt

ja

……………………………….…, reg. kood …………..………  (edaspidi LITSENTSISAAJA), keda esindab ………………….……………………………  teiselt poolt,

koos edaspidi nimetatud kui POOLED või eraldi POOL, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

LEPINGU ERITINGIMUSED:

1.                 Lepingu objekt – LITSENTSIANDJA poolt väljatöötatud laoarvestuse tarkvarade Ladu20, Laomees ja TelliKMA  kasutusõigus, mis sisaldab ka PROGRAMMIde hilisemaid täiendusi ja muudatusi;

2.                PROGRAMMI üleandmine toimub …………………………………;

3.                Litsentsitasu Programmi kasutamise eest ühes kalendrikuus on ………………………. EURi, millele lisandub käibemaks;

4.                 Käesoleva Lepingu alusel on LITSENTSISAAJAL õigus PROGRAMMe kasutada kuni …(…….) KASUTAJAKOHAL kuni …(………) eraldi andmebaasis ja need võivad asuda kuni ……(……) füüsiliselt eraldi asetsevas serveris. Lisaks sellel on kliendil õigus kasutada kuni …. (…..) eraldi virtuaalset laoandmebaasi ja Ladu20 WEB moodulit ja import-eksport moodulit.

5.                 Poolte kontaktisikuteks on:

                    LITSENTSIANDJA poolt:…………………………………………………………………………..

                    LITSENTSISAAJA poolt: …………………………………………………………………………..

LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (üldtingimused nr: LL3/2015):

I.  MÕISTED

1.PROGRAMM – LITSENTSIANDJA poolt väljatöötatud tarkvara (ja selle spetsiifilised moodulid). Mõistet PROGRAMM käsitletakse samas tähenduses, kui Eesti Vabariigi Autoriõiguse seaduses mõistet TEOS.

2.PROGRAMMI täiendus – PROGRAMMI modifitseerimine, mille tulemusel muutub PROGRAMMI funktsionaalsus.

3.LITSENTS – PROGRAMMI kasutusõigus vastavalt käesolevale lepingule.

4.KASUTAJAKOHAD – PROGRAMMI kasutajate arv.

5.TUGILEPING – käesoleva Lepingu lahutamatu lisa, milles on sätestatud POOLTE õigused ja kohustused PROGRAMMI kasutamise- ja hooldamisalaste teenuste osutamisel.

II.  ÜLDSÄTTED

1.Käesoleva Lepingu täitmisel juhinduvad POOLED oma tegevuses Eesti Vabariigi Autoriõiguse seadusest, Võlaõigusseadusest ning muust Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.

2.PROGRAMMI autoriks ja ainuomanikuks on LITSENTSIANDJA.

3.Lepinguga ei kahjustata kolmandate isikute huve ega rikuta PROGRAMMIGA seotud teisi lepinguid.

4.PROGRAMM on mõeldud töötamiseks “PC” tüüpi arvutites “MS Windows” keskkonnas (alates Windows 95) kasutades andmete haldamiseks MS-SQL serverit ning arvutite ja keskkonnaga sobivat võrguoperatsioonisüsteemi.

III.  LEPINGU OBJEKT

1.Lepinguga annab LITSENTSIANDJA LITSENTSISAAJALE õiguse PROGRAMMI kasutamiseks (lihtlitsentsi) Lepingu kehtivuse ajal vastavalt Lepingu tingimustele ja ulatusele. LITSENTSISAAJA on PROGRAMMIGA ja selle võimalustega enne Lepingu allakirjutamist tutvunud ning ta ei oma pretensioone PROGRAMMI kohta.

2.PROGRAMM on mõeldud töötamiseks “PC” tüüpi arvutites “MS Windows” keskkonnas (alates Windows 95) kasutades andmete haldamiseks MS-SQL serverit ning arvutite ja keskkonnaga sobivat võrguoperatsioonisüsteemi.

IV.  LITSENTSITASU JA ARVELDAMISE KORD

1.LITSENTSITASU hakkab LITSENTSISAAJA tasuma peale programmi üleandmist-vastuvõtmist.

2.LITSENTSITASU kuulub tasumisele igakuuliselt 7. kuupäevaks eelneva kuu eest.

3.PROGRAMMI hilisemate, LITSENTSISAAJA poolt tellitud, täienduste ja muudatuste eest maksab LITSENTSISAAJA vastavalt POOLTE vahel sõlmitud TUGILEPINGU tingimustele.

4.Lepingus ettenähtud maksed tasub LITSENTSISAAJA LITSENTSIANDJA poolt esitatavate arvete alusel.

V.  POOLTE ÕIGUSED

1.LITSENTSIANDJA jätab endale kui PROGRAMMI autorile PROGRAMMI kasutamise osas kõik seaduses sätestatud õigused. Ühtlasi jätab LITSENTSIANDJA endale õiguse anda kolmandale isikule mistahes tingimustel üle õigused PROGRAMMI kasutamiseks.

2.LITSENTSISAAJAL on õigus muuta KASUTAJAKOHTADE arvu. Sellest tuleb  teatada LITSENTSIANDJALE kirjalikult üks kuu ette.

3.LITSENTSISAAJAL on õigus tellida LITSENTSIANDJALT PROGRAMMI tuge. Toe pakkumise tingimused on fikseeritud TUGILEPINGUS.

4.LITSENTSISAAJA võib PROGRAMMIST teha varukoopiaid turvalisuse ja PROGRAMMI kadumise, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise korral PROGRAMMI taastamise eesmärgil. LITSENTSIANDJA ei vastuta PROGRAMMI koopiate tööseisukorra eest.

VI.  POOLTE KOHUSTUSED

1.LITSENTSIASAAJA kohustub mitte lubama PROGRAMMI kasutada kolmandatel isikutel ilma LITSENTSIANDJA sellekohase kirjaliku nõusolekuta.  LITSENTSISAAJAL on keelatud PROGRAMMI nii tervikuna kui osadena võõrandada, rentida või mõnel muul viisil kolmandale isikule edasi anda.

2.LITSENTSISAAJAL on keelatud avada ja muuta PROGRAMMI suletud faile (EXE ja DLL laiendiga), muuta SQL andmebaasi struktuure ja scripte, samuti tõlkida või parandada PROGRAMMI ilma LITSENTSIANDJA eelneva kirjaliku loata.

3.Pooled kohustuvad PROGRAMMI kasutamisega seotud küsimustes kontakteeruma teise Poole kontaktisikuga.

VII.  POOLTE VASTUTUS JA SANKTSIOONID

1.LITSENTSISAAJA poolt Lepingujärgsete summade tähtajaks tasumisega viivitamise korral on LITSENTSIANDJAIL õigus nõuda ning LITSENTSISAAJAL kohustus tasuda lepingulist viivist 0,1% tasumata summast päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras LITSENTSISAAJA poolt tasutuks trahvid, teises järjekorras viivised ning kolmandas järjekorras põhivõlgnevus.

2.Summa tähtajaks tasumata jätmisel ja/või Lepingu artiklis ‎VI.1 sätestatud kohustuste rikkumisel kaotab LITSENTSISAAJA LITSENTSI PROGRAMMI kasutamiseks vastavalt alates võlgnevuse tekkimise või Lepingu rikkumise momendist.

3.Lepingus sätestatud kohustuste rikkumise korral kohustub LITSENTSISAAJA LITSENTSIANDJA nõudmisel tasuma leppetrahvi:

iga omavolilise KASUTAJAKOHA eest kolmekordse KASUTAJAKOHA litsentsi maksumuse;

4.Nimetatud leppetrahvi kohustub LITSENTSISAAJA tasuma 10 päeva jooksul arvates LITSENTSIANDJA poolt kirjaliku nõude esitamisest.

VIII.  LITSENTSIANDJA VASTUTUSE PIIRANGUD

1.LITSENTSIANDJA ei garanteeri PROGRAMMI sobimist kõigi LITSENTSISAAJAI riist- ja tarkvaraliste kombinatsioonidega. LITSENTSIANDJA garanteerib PROGRAMMI sobivuse tema poolt soovitatud riist ja tarkvara kombinatsioonidega.

2.LITSENTSIANDJA ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ükskõik millisest defektist PROGRAMMIS, mis on tekkinud teadmatusest arvuti või PROGRAMMI kasutamisel, kaasa arvatud LITSENTSISAAJA kahjud info kaotusest ja töö seiskumisest.

3.LITSENTSIANDJA hüvituskohustus piirdub vea parandamisega PROGRAMMIS, välja arvatud Lepingu punktis ‎VI.2 sätestatud juhud. Hüvituskohustus on kehtiv 6 kuu jooksul arvates Lepingu sõlmimist.

4.LITSENTSIANDJA ei garanteeri tasuta PROGRAMMI vigade parandust, juhul kui viga on tekkinud LITSENTSISAAJA hooletusest, kasutajajuhendist mittekinnipidamisest või süsteemi- või  andmefailide muutmisest LITSENTSIANDJA poolt selleks mittevolitatud isikute poolt.

IX.  KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS

1.POOLED kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepinguga seotud informatsiooni, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel. Kumbki POOL ei või nii Lepingu kehtimise ajal kui ka pärast Lepingu lõppemist kasutada ega avaldada, ilma teise POOLE eelneva kirjaliku nõusolekuta, Lepingu ja TUGILEPINGU täitmise käigus teatavaks saanud informatsiooni.

2.LITSENTSIANDJA ei või nii Lepingu kehtimise ajal kui ka pärast Lepingu lõppemist kasutada ega avaldada, ilma LITSENTSISAAJA eelneva kirjaliku nõusolekuta, Lepingu tä titmise käigus teatavaks saanud informatsiooni.

X.  MUUD TINGIMUSED

1.Lepinguga kaasneb automaatselt LITSENTSILEPINGU TUGILEPING.

XI.  LEPINGU JÕUSTUMINE JA LÕPETAMINE

1.Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest POOLTE poolt ning on sõlmitud tähtajatult.

2.Lepingu muutmine toimub ainult POOLTE kirjalikul kokkuleppel. Lepingu muudatused vormistatakse Lepingu lisadena, mis jõustuvad POOLTE poolt allakirjutamisel või POOLTE poolt kokku lepitud muul tähtajal ning muutuvad jõustumisel Lepingu lahutamatuteks osadeks.

3.Kui mõni Lepingu säte on kohaldamatu, muutub kohaldamatuks või osutub vastuolus olevaks kehtiva seadusandlusega, siis ei mõjuta see Lepingu teiste sätete kehtivust.

4.Lepingu lõpetamine võib toimuda ühe Poole algatusel, kui tal ei ole võlgnevusi teise Poole ees, teatades sellest teisele Poolele ette kirjalikult vähemalt kaks kuud.

5.Lepingu lõpetamise korral lõpeb samast hetkest LITSENTSISAAJALE Lepingu alusel antud LITSENTS .

6.LITSENTSIANDJAL on õigus Leping ühepoolselt koheselt lõpetada alljärgnevatel juhtudel:

A.LITSENTSISAAJA ei ole tasunud LITSENTSIANDJAILE  LITSENTSITASU kolmekümne (30) päeva jooksul arvates vastava arve saamisest või viivitab LITSENTSITASU maksmisega üle kümne (10) päeva kaks kuud järjest;

B.LITSENTSISAAJA suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;

C.LITSENTSISAAJA on rikkunud Lepingu punktis ‎VI.1. sätestatud kohustusi. Sellisel juhul on LITSENTSISAAJAL kohustus hüvitada tekkinud kahju.

XII.  LÕPPSÄTTED

1.POOLTE vahel Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel vaidlust lahendada ei õnnestu lahendatakse vaidlus kohtumenetluse teel algusega Tallinna Linnakohtus.

2.Leping on vormistatud kahes identses võrdväärset juriidilist jõudu omavas eestikeelses eksemplaris, millest kumbki POOL saab endale ühe.

XIII.  POOLTE AADRESSID JA ALLKIRJAD:

LITSENTSIANDJA:LITSENTSISAAJA:
OÜ KMA 
Reg. kood 10116287 
Üldtelefon: 6 27 33 41 
Klienditeenindus: 6 27 33 42 
  
____________________________________________

LITSENTSILEPINGU TUGILEPING

 (Litsentsileping nr. …..  kpv. … ………….. )

(tugilepingu üldtingimused nr:TL3/2015)

I.  ÜLDSÄTTED

1.Lepinguga reguleeritakse tarkvara (edaspidi PROGRAMM) litsentsi omava KLIENDI ja KMA vahelisi suhteid seoses PROGRAMMI juurutamise, kasutamise ja hooldamise alaste teenuste osutamisega.

2.Leping tühistab kõik varem POOLTE vahel sõlmitud PROGRAMMI tuge ja teenindust puudutavad suulised ja kirjalikud kokkulepped, välja arvatud PROGRAMMi litsentsilepingus sätestatu.

3.Lepingu mõistes on tööajaks ajavahemik alates 9.00 kuni 17.00 igal tööpäeval

4.Lepingus toodud teenuste osutamise tähtajad kehtivad tingimusel:

A.et KLIENDI kontor, kus teenust osutatakse asub Tallinnas või

B.KMA-l on teeninduse eesmärgil ligipääs PROGRAMMi andmebaasidele üle interneti.

II.  LEPINGUGA REGULEERITUD TUGI

1.Lepingu alusel on KLIENDIL õigus Lepingu kehtivuse ajal saada tasuta PROGRAMMi versiooni muudatusi.

2.Lepingu alusel kohustub KMA tööajal KLIENDILE tasuta osutama järgmisi teenuseid:

A.Telefonikonsultatsioonid;

B. Uute töötajate koolitus Ladu20 kasutamiseks;

C.Tasuta teenindust 1  tund kuus iga 75 EUR kohta LITSENTSITASUST, mis ületab 250 EUR kuus;

D.PROGRAMMI töös esinevate häirete kõrvaldamist;

E.Vastavalt vajadusele kuni kaks (2) korda aastas PROGRAMMi auditeerimist.

3.Lepingu alusel on KLIENDIL õigus tellida KMAlt tasu eest järgmisi teenused:

A.PROGRAMMI kasutamise alast täiendavat koolitust;

B.PROGRAMMI hooldust, mis toimub POOLTE vahel kokkulepitud ajal KLIENDI kontoris;

C.PROGRAMMI täiendamist KLIENDI soovi kohaselt.

III.  TEENUSTE HINNAD JA TASUMINE

1.KLIENDI teenindamine ühe konsultandi poolt töö ajal maksab 75 EUR . tund. Hinnale lisandub EV käibemaks.

2.KLIENDI teenindamisel väljaspool tööaega kasutatakse  tunnitasude arvestamisel järgmisi kordajaid:

A.õhtusel ajal  (kella 17-st kuni 21-ni) ja hommikusel ajal  (kella 6-st kuni 9-ni) on kordaja 1,5;

B.öisel ajal (kella 21-st kuni 6-ni) ja puhkepäevadel ning riiklikel pühadel on kordaja 3;

3.KLIENDI teenindamisel väljaspool Eesti Vabariiki kasutatakse teenuste hindamisel koefitsienti 1,5.

4.Olukorras, kus KLIENDI kontor asub väljaspool Tallinna  ja KMA-l ei ole seal tugiisikut, liituvad tehtavatele töötundidele ka sõidu ja vajadusel ööbimisega seotud kulud:

A.autoga liikudes arvestatakse sõidukuludeks  0.5 EUR /km ühe otsa eest; muu transpordiga liikudes, pileti hind+20% .

B.ööbimiskuludeks loetakse hotellis (alates 3 tärni) ööbimisega seotud kulud+20%.

5.KLIENT tasub osutatud teenuse eest vastavalt KMA igakuistele arvetele. KMA esitab KLIENDILE arve teenuste osutamise kuu lõpus koos LITSENTSITASU arvega

.

IV.  TEENUSTE VORMISTAMINE

1.Alla 20 tunnise mahuga tööde tellimuste esitamine ja üleandmine-vastuvõtmine võib toimuda telefoni teel.

2.Teenused, mille maht ületab 20 tundi, vormistatakse kas elektronkirja teel või kirjalikult allkirjastatud “Tellimus”-ega.

3.Üle 20 tunniste teenuste üleandmine-vastuvõtmine (edaspidi RAPORT) vormistatakse kirjalikult “Teostatud tööde raport”-iga või elektronkirjaga. KLIENDIL on kohustus anda omapoolne kirjalik aktsept või kommentaar RAPORTILE 3 tööpäeva jooksul peale tööde teostamist ja KMA poolset KLIENDILE üleandmist. KLIENDIPOOLSE aktsepti või kommentaari mittesaamisel 4 tööpäeva jooksul on KMAL õigus lugeda raport automaatselt aktsepteerituks.

V.  TEENUSTE PAKKUMISE TINGIMUSED

1.KLIENDILE võimaldatakse telefonikonsultatsiooni saamine 1 töötunni jooksul.

2.KLIENDI poolt probleemi kahtlusel ja sellest KMA teavitamisel:

A.alustab, vajadusel, KMA probleemi uurimist ja lahendamist üle interneti  1 töötunni jooksul teate saamisest

B.tuleb, vajadusel, KMA esindaja probleemi lahendama KLIENDI kontorisse  5 töötunni jooksul teate saamisest

3.KLIENDILE garanteeritakse võimalus tööd programmiga jätkata hiljemalt 6 töötunni pärast peale probleemi lahendamise alustamist. Seda  tingimusel, et ilmnenud häired tulenevad PROGRAMMIST

4.KMA katkestab KLIENDI teenindamise olukorras, kus KLIENT on KMALE võlgu arvete alusel pikemalt kui 2 kuud. KMA alustab katkenud teenindust uuesti peale kogu KLIENDIPOOLSE võla tasumist KMALE.

5.KMA tegeleb normaalolukorras KLIENDI ühe tellimusega korraga, s.t enne eelmise RAPORT aktsepteerimist KIENDI poolt, ei võta KMA KLIENDILT järgmist tellimust

VI.  LEPINGU JÕUSTUMINE JA LÕPPEMINE

1.Leping kehtib Litsentsilepingu kehtimisajal ja lõppeb Litsentsilepingu lõppemisega.

VII.  KONTAKTANDMED

KMA poolne projektijuht:………………………………KLIENDI poolne kontaktisik:……………………………
Klienditeenindustelefon: 6 27 33 42 
Klienditeenindus elektronpost: info@kma.ee  

VIII.  ALLKIRJAD

KMA:………………………………….KLIENT: ……………………………………..