Ladu20-s pakendiaruande andmete sisestamine.

Ladu20 kaubakaardil saab sisestada iga kauba kohta pakendiaruande arvutamise aluseks oleva info.

Aruannete loetelust on kättesaadav “Pakendiaruanne”, millest on nähtav aruandeperioodi pakendiaruande algandmed.

 


Mis On Pakendiaruanne?

 (info pärineb TVO kodulehelt: http://www.tvo.ee/pakendiaruande-koostamine-0)

Üks Pakendiseadusest tulenev kohustus on pakendi ja pakendijäätmete arvestuse pidamine.

Mille üle täpsemalt ettevõtja peab arvestust pidama ja milliseid algdokumente koguma ja kui pikalt säilitama on leitav Pakendiseadusest § 24.
TVOga koostöö tegemise aluseks on ettevõtja poolt koostatud pakendiaruanne, mis peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:

ettevõtja poolt maaletoodud pakendatud kauba pakend
ettevõtja poolt pakendatud kauba pakend

TVOle esitatava pakendiaruande vormi saad alla laadida siit.
Pakendiaruande vormid inglise keeles ja vene keeles.

Pakendiaruannet saab esitada ka läbi TVO kodulehe.

Pakendite Liigitamine

 Pakendid jagatakse materjali järgi:
 • Klaas
 • Plast
 • Paber- ja kartong, sh kihiline kartong
 • Metall
 • Puit
 • Muu

Pakendid jagatakse kasutuse järgi:

 • Müügipakend ehk esmane pakend – lõppkasutajale või tarbijale müügikohas üleandmiseks määratud müügiühiku osa. Sh toode, mis on kujundatud ja määratud müügikohas täitmiseks, ja ühekordseks kasutamiseks mõeldud toode, mida müüakse, mis on täidetud või mis on määratud müügikohas täitmiseks
 • Rühmapakend ehk teisene pakend – mõeldud teatud müügiühikute rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas rühmapakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks, kusjuures rühmapakendit on võimalik eemaldada toote omadusi muutmata
 • Veopakend ehk kolmandane pakend – mõeldud teatud hulga müügiühikute või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi, siia ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid.

Pakendid jagatakse sõltuvalt taaskasutuskordadest:

 • Korduskasutuspakend – mõeldud ja kavandatud läbima oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, – võimalusest ja -kõlblikkusest
 • Ühekorrapakend – mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks